lang cz lang en

,,Pomáháme lidem odkrývat a rozvíjet jejich potenciál..."

Kurzy vždy

 • vedou zkušení lektoři,
 • využívají interaktivních metod (trénink, praktická cvičení, hry a modelové situace),
 • sestavíme na míru – pro inspiraci se můžete podívat na témata již realizovaných kurzů.

Kurzy doporučujeme obvykle v délce 1 – 2 dny, rádi je však přizpůsobíme Vašim časovým možnostem.

 

Pro inspiraci Vám přinášíme přehled témat již realizovaných kurzů včetně podrobnějšího popisu.

Zaujme-li Vás některé z témat, upravíme jej dle Vašich požadavků, případně připravíme zcela novou náplň kurzu dle Vašich potřeb.

module ousko2

VÁŠ KURZ

 

Váš kurz

Kurz dle Vašeho zadání – na míru.

 

Potřebujete si osvojit určité dovednosti a znalosti?

Chybí Vám pocit, že se rozvíjíte a rostete?

Hledáte nové inspirativní myšlenky a zážitky?

 

Pomůžeme Vám najít řešení pro Vaši konkrétní situaci.

 

Váš kurz bude vytvořený podle cílů, které si zadáte.

Podle tématu zvolíme vhodné interaktivní metody výuky.

Poradíme jak motivovat budoucí účastníky.

Vybereme pro Vás vhodného lektora.

Kurz uzpůsobíme počtu účastníků.

 

contact chcetenamnapsat

 

ADAPTAČNÍ PROCES

Adaptační proces

Program je věnován mentorům, manažerům i specialistům lidských zdrojů, kteří se podílejí na adaptaci nového zaměstnance, nebo podporují stávajícího zaměstnance v nové pozici.

Cíl

 • Naučit se organizovat a strukturovat adaptační proces
 • Zvládnout interpersonální dovednosti, které napomáhají adaptaci nového kolegy
 • Osvojit si způsoby předávání informací i dovedností a naučit se používat zpětnou vazbu ve prospěch adaptace
 • Seznámit se s monitoringem a vyhodnocováním procesu adaptace u nového zaměstnance

Obsah

 • Vysvětlení základních pojmů – Mentoring / Koučink / Adaptace
 • Adaptační proces – jeho přínos a efektivní struktura
 • Koordinace postupu vedoucího, mentora a personalisty v procesu adaptace
 • Doporučení pro standardizaci adaptačního procesu – záznam, vyhodnocování efektivity, průběžná práce se zpětnou vazbou
 • Interpersonální dovednosti manažera pro úspěšnou adaptaci nového člena týmu
 • Didaktika předávání znalostí – lektorské dovednosti pro vzdělávání dospělých
 • Komunikace s novým kolegou při nástupu i v průběhu adaptace
 • Podpora motivace adaptujícího se zaměstnance – reakce na kritické situace, neúspěch a demotivaci
 • Vyhodnocení adaptačního procesu

Klíčová slova

mentoring, mentor, koučink, kouč, koučování, adaptace, adaptační proces, mentorské, rada, didaktika, rozvoj, mentee, trainee, junior, orientace, knowledge management, know-how, učení dospělých, zpětná vazba, firemní kultura, motivace

 

DELEGOVÁNÍ

Delegování

Každý manažer dříve či později zjistí, že nemůže osobně zvládnout všechny úkoly, které má. Tento kurz manažerům umožňuje osvojit si techniky delegování, získat tak více času na strategické rozhodování a dát zaměstnancům příležitost převzít zodpovědnost za náročnější úkoly.

Cíl

 • Odbourat či zmírnit vlastní bariéry vůči delegování
 • Zvládnout komunikační techniky, využitelné při delegování
 • Osvojit si postup „jak delegovat“, a to z hlediska formy (komunikace), tak z hlediska struktury a obsahu (co delegovat a jak úkol strukturovat)

Obsah

 • Delegování v kontextu situačního vedení
 • Výhody a nevýhody delegování
 • Co vše s sebou delegování přináší
 • Výhrady vůči delegování ze strany manažera i podřízeného kolegy
 • Analýza předmětu delegování, postup a podpora delegování
 • Výběr vhodného pracovníka pro delegování
 • Jak delegovat
 • Komunikační podpora delegování
 • Techniky povzbuzení vedených zaměstnanců
 • Sdělování zpětné vazby při řešení delegovaných úkolů

Klíčová slova

delegování, situační vedení, manažer, manažerské dovednosti, komunikace, zpětná vazba, zodpovědnost, úkol, instruování, přikazování, pokyn, zadání úkolu

 

EFEKTIVNÍ ARGUMENTACE

Efektivní argumentace

Efektivní argumentace pomáhá dosáhnout v jednání s lidmi situace win – win. Kvalitní argumenty a jejich srozumitelné podání umožňuje jednajícím obohatit svá stanoviska a dospět k lepšímu řešení.

Cíl

 • Posílit schopnost účastníků získávat druhé lidi pro své návrhy
 • Osvojit si strukturu přesvědčovacího dialogu a prezentace argumentů
 • Naučit se pracovat s argumenty a reagovat na argumenty druhé strany

Obsah

 • Argumentace jako nástroj účinného vyjednávání a dosahování cílů
 • Struktura přesvědčivé argumentace
 • Přesvědčovací komunikační techniky
 • Jak a kdy vnést do jednání podstatné argumenty - volba vhodných argumentů a jejich pořadí
 • Druhy argumentů a jejich využívání (argumenty racionální a emocionální)
 • Verbální a neverbální podpora prezentace argumentů
 • Způsoby reagování na argumenty protistrany
 • Využití argumentace pro dosažení dohody

 

Klíčová slova

argumentace, win – win technika, přesvědčování, argument, vyjednávání, jednání, dialog, námitky, vyjednavač, manipulace, BATNA, dohoda

 

EMPOWERMENT

Empowerment

Program představuje pojem empowerment ve smyslu stylu vedení, který pracuje nejen s tradičními nástroji, ale především s důvěrou v lidi. Tento styl podporuje pracovníky v tom, aby si věřili, že mají určitý potenciál a skutečně jej ve prospěch společnosti využili.

Cíl

 • Porozumět pojmu empowerment ve firemním prostředí
 • Naučit se identifikovat potenciál podřízených a vytvářet příležitosti pro jeho využití
 • Osvojit si postupy, kterými lze aktivizovat potenciál lidí a povzbudit je v tom, aby tuto kapacitu využili pro cíle společnosti i svou seberealizaci

Obsah

 • Porozumění pojmu empowerment
 • Aplikace stylu vedení empowerment v praxi – jak podpořit pracovníky v tom, aby si věřili, že mají sílu něco udělat a aby tuto kapacitu využili
 • Vytváření podmínek pro uplatnění potenciálu jednotlivců a týmů
 • Vedení opírající se o důvěru
 • Nástroje vedení lidí v duchu principů empowermentu:
  • vedení vizí a hodnotami
  • manažerské rozhodování, metody a proces rozhodování
  • komunikace s podřízenými
  • jak správně delegovat, přenos zodpovědnosti na podřízené
  • koučování
  • vyhodnocení aktuálního potenciálu podřízených pracovníků
  • aktivizace a emancipace podřízených, práce s jejich potenciálem

Klíčová slova

empowerment, angažovanost, emancipace, aktivizace, podpora, iniciativa, zodpovědnost, seberealizace, vedení lidí, potenciál, koučování, leadership, vedení důvěrou, důvěra, vize, hodnoty, delegování

 

FIREMNÍ KULTURA ORIENTOVANÁ NA VÝKONNOST

Firemní kultura orientovaná na výkonnost

Program je zaměřen na využití firemní kultury jako nástroje pro nastartování dlouhodobých změn a zvyšování výkonnosti.

Cíl

 • Naučit se chápat firemní kulturu jako nedílnou součást manažerské práce
 • Pochopit nezbytnost aktivního přijímání kulturních změn a dozvědět se, co ovlivňuje další rozvoj celkové výkonnosti firmy, dílčích procesů i zaměstnanců
 • Naučit se prosazovat firemní kulturu a její změny z hlediska postojů zaměstnanců, tzn. řídit politiku přijetí

Obsah

 • Význam firemní kultury, hodnoty a normy ve společnosti
 • Prvky, které kulturu organizace tvoří a faktory, které ji ovlivňují
 • Jak poznáme kulturu konkrétní organizace – charakteristiky a typologie firemní kultury
 • Subkultury uvnitř jedné firmy – jejich rizika, ale i potenciál
 • Kultura výkonnosti – vývoj výkonnosti při změně firemní kultury (síla firemní kultury, angažovanost zaměstnanců, přiměřenost manažerských praktik)
 • Společné znaky úspěšných společností a kultura vysokého výkonu
 • Změna firemní kultury - jediná změna, kterou můžeme řídit je ta, kterou tvoříme
 • Cyklus firemní kultury a důvody změny
 • Způsoby ovlivňování změny a snížení odporu ke změně
 • Předpoklady a rizika úspěšné realizace strategie a změny kultury
 • Řízení politiky přijetí - strategie prosazení změny, komunikace ve změnách, firma řízená vizí a hodnotami
 • Nástroje interní komunikace, jimiž lze firemní kulturu ovlivňovat
 • Identita a image - výsledek působení firemní komunikace, kultury, designu atd.

Klíčová slova

firemní kultura, image, identita, interní a externí komunikace, výkonnost, hodnoty, změna, vize, poslání, kulturní, performance culture, angažovanost, iniciativa

 

KOMUNIKACE V OBDOBÍ ZMĚN

Komunikace v období změn

Program připravuje manažery na komunikaci změn dovnitř i vně firmy a seznamuje je s postupy a způsoby komunikace v období permanentních změn.

Cíl

 • Naučit se identifikovat typy změn a stanovit nejvhodnější způsob jejich komunikace
 • Rozvinout dovednosti pro získávání lidí k podpoře změn a posílit pozitivní podstatu v jejich postojích vůči změnám
 • Umět prodat přínos změny

Obsah

 • Změna jako konstanta dnešní doby a změna v kontextu firemní kultury
 • Faktory způsobující změnu
 • Bariéry změn
 • Psychologické aspekty změn
  • příčiny negativního přístupu ke změnám
  • reagování skupin a jednotlivců na změny
  • vliv emocí na přijetí změny
 • Komunikace a prezentace změn
  • předpoklady úspěšné komunikace změn
  • role manažerů v procesu komunikace změn
  • zásady informování o změnách
  • nástroje pro analýzu, přípravu a komunikaci změn ve společnosti
  • kroky vyhlášení změny – co a jak komunikovat
  • struktura prezentace změn
  • podpora komunikace „zdola nahoru“ a napříč společností
 • Techniky získávání lidí pro podporu změn
 • Význam aktivního sdílení informací pro úspěšné prosazení změn

Klíčová slova

vedení, motivace, manažerské dovednosti, manažer, změna, změny, řízení změn, zvládání změn, změnový, odpor, participace, firemní kultura, komunikace, změn, stres, change management

 

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Komunikační dovednosti

Komunikace je základním prostředkem spolupráce a dosahování cílů. Program se zaměřuje na osobní komunikaci, zejména v pracovních vztazích.

Cíl

 • Porozumět pojmu účinná komunikace
 • Osvojit si používání zásad efektivní komunikace v praxi
 • Naučit se rozeznávat různé komunikační typy lidí a volit vhodný způsob jednání
 • Zvládnout komunikační techniky pro aktivní řízení rozhovoru
 • Posílit sebejistotu v komunikaci s lidmi

Obsah

 • Obsahová a vztahová rovina komunikace
 • Jak komunikace probíhá a kdy je účinná
 • Předpoklady účinné komunikace (aktivní naslouchání, pozitivní myšlení …)
 • Vnímání a posuzování druhých
 • Druhy interpersonální komunikace (verbální, neverbální a komunikace činy)
 • Komunikační typologie a volba vhodného komunikačního stylu
 • Aktivní řízení dialogu (obratné navázání a ukončení kontaktu, práce s otázkami)
 • Problematické momenty v komunikaci
 • Nejčastější komunikační chyby a jejich prevence
 • Aktivní, pasivní, agresivní a asertivní styl komunikace

Klíčová slova

komunikace, komunikační, typologie, dialog, asertivní, asertivita, naslouchání, verbální, neverbální, sebejistota

 

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Krizová komunikace

Program je zaměřen na objasnění principů a postupů komunikace v krizové situaci. Pozornost je soustředěna na to, jak zabránit destabilizaci uvnitř společnosti a nepoškodit její dobré jméno navenek.

Cíl

 • Naučit se připravit krizový scénář
 • Pochopit, jaké informace jsou v krizové situaci důležité a naučit se, jak je sdělovat

Obsah

 • Vnější a vnitřní příčiny krizové situace (příčiny, průběh a typy kritických a mimořádných situací)
 • Zásady krizové komunikace
 • Prevence a příprava na krizovou situaci
 • Tvorba krizového scénáře
 • Strategie urovnání krizové situace
 • Co a jak komunikovat v krizové situaci směrem:

-       k zaměstnancům

-       k veřejnosti a médiím

 • Kterým chybám se vyhnout v krizové komunikaci
 • Využití moderních technologií v krizové situaci k okamžitému šíření informací

Klíčová slova

krize, krizová, komunikace, komunikační dovednosti, krizový, krizový scénář, konflikt, média, PR, Public Relations, interní a externí komunikace

 

LEADERSHIP

Leadership

Program je určen pro manažery, kteří mají zkušenosti s vedením lidí a chtějí v tomto směru své dovednosti dále rozvíjet. Získají dovednost vést lidi tvůrčím způsobem, rozvíjet je, podněcovat a získávat pro své vize tak, aby se aktivně snažili dosáhnout společných cílů.

Cíl

 • Poznat, v čem spočívá přístup lídra (oproti manažerovi), přijmout jej a naučit se jej používat při vedení podřízených
 • Naučit se využívat schopnosti nadchnout a rozvíjet ostatní
 • Seznámit se s možnostmi budování přirozené autority při vedení lidí
 • Naučit se aktivizovat skrytý potenciál svých kolegů

Obsah                      

 • Hybná síla leadershipu
 • Rozdíl mezi manažerem a lídrem – proč manažerské dovednosti nestačí?
 • Druhy vůdcovství – inspirující, podporující, vůdcovství změny a další
 • Je možné se lídrem stát nebo se lídři rodí?
 • Zdroje vlivu osobnosti lídra – osobní mistrovství a co dělá lídra lídrem?
 • Klíčové činnosti a zodpovědnosti lídra: motivace a sdělování zpětné vazby, koučování, podporování, prosazování vize, neustálý rozvoj, posilování odpovědnosti a důvěry
 • Jak vedou lídři - nástroje transformačního vedení lidí, důraz na důvěru a pozitivní přístup, odvaha k nepopulárním krokům atd.
 • Motivace a rozvoj týmu, pozornost vůči rozvoji podřízených
 • Leadership ve změnách – komunikace lídra a vedení lidí v období změn

Klíčová slova

leadership, lídr, leader, manažer, vedení, vůdce, vize, tvůrčí vedení, transformační vedení, změny, vůdcovství, odvaha, charisma, nástroje vedení

 

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

Lektorské dovednosti

Program je určen zejména interním školitelům (lektorům), kteří zajišťují přenos klíčových informací a know-how na další zaměstnance. Pozornost je v programu věnována jak komunikačním, tak didaktickým aspektům výuky dospělých.

Cíle

 • Porozumět specifikům vzdělávání dospělých
 • Naučit se strukturovat výukovou jednotku
 • Seznámit se s hlavními didaktickými metodami pro vzdělávání dospělých
 • Zvládnutí přípravy, provedení a vyhodnocení výuky

Obsah

 • Role interního lektora ve vzdělávání zaměstnanců    
 • Specifika dospělého účastníka vzdělávání
 • Stanovení cíle vzdělávání
 • Struktura výukového procesu – učební osnova a učební plán
 • Metody vhodné pro vzdělávání dospělých
 • Vyhodnocení výuky, efektivita a splnění cílů
 • Komunikační a prezentační dovednosti lektora

-           strukturované sdělení

-           otázky

-           naslouchání

-           ověřování si porozumění

-           sdělování a přijímání zpětné vazby

 • Prostředky oživující výuku a pozornost posluchačů
 • Vizuální podpora výuky - technika a didaktické pomůcky

Klíčová slova

lektor, trenér, školitel, lektorské, trenérské, vzdělávání, dospělých, didaktika, komunikační, prezentační, zpětná vazba, vizualizace, vizuální, pozornost, výuka, mentor, mentoring

 

MANAŽER JAKO KOUČ

Manažer jako kouč

Máte-li pocit, že s koučováním nedosáhnete dřívějších výsledků, musíme to potvrdit. Dosáhnete totiž výsledků daleko lepších!

Cíl

 • Pochopit základy koučování a jeho hlavní přínosy
 • Osvojit si různé koučovací techniky
 • Získat přehled o tom, v jakých situacích a jak je možné koučování využít v manažerské praxi

Osnova

 • Management a osobnost manažera
 • Styly vedení lidí
 • Principy koučování a úloha kouče
 • Bariéry koučování a jejich eliminace
 • Koučování jako způsob vedení lidí
 • Komunikace při koučování, účinné otázky při koučování
 • Metoda „GROW“, ADAPT a další metody
 • Struktura koučinkového rozhovoru
 • Role manažera jako kouče
 • Koučování pro zvyšování pracovní výkonnosti
 • Koučování týmu
 • Kariérové koučování

Klíčová slova

manažerské dovednosti, koučování, kouč, koučink, coaching, manažer, leadership, lídr, leader, vedení, vůdce, vize, tvůrčí vedení, transformační vedení, změny, vůdcovství, charisma, rozvoj, výkonnost, potenciál, růst, situační vedení, GROW, styl vedení

 

MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE

Manažerská komunikace

Komunikace je jedním nejdůležitějších nástrojů manažera a ovlivňuje kvalitu spolupráce i pracovní spokojenost. Jejím prostřednictvím manažer své kolegy ovlivňuje, motivuje, usměrňuje, zadává úkoly a dává zpětnou vazbu.

Cíl

 • Prohloubit dovednost efektivní komunikace – tzn. zvládnout techniky pro zapojení druhé strany do dialogu, sdílení informací, motivační působení a přesvědčování
 • Připravit se na různé druhy manažerských rozhovorů

Obsah

 • Komunikační techniky při vedení lidí
 • Přesvědčování jako kontinuální činnost manažera

-       jak získat druhého pro své myšlenky - přesvědčovací techniky

 • Zásady instruování a jasného zadávání úkolů

-       aktivizace a motivace k činnosti

-       zadávání úkolů a provádění kontroly

 • Kontrola plnění úkolů a povzbuzování podřízených
 • Vedení manažerských rozhovorů, specifika jednotlivých druhů rozhovorů(rozhovory hodnotící, motivační, výběrový, vytýkací, uvolňovací)
 • Sdělování zpětné vazby – pochvala, kritika, pozitivní usměrnění
 • Získávání lidí pro stanovené cíle, motivace k dosahování cílů

Klíčová slova

manažerská komunikace, manažer, manažerské rozhovory, manažerský, zpětná vazba, hodnotící, vytýkací, motivační, adaptační, přijímací, výběrový, uvolňovací, kárný, přesvědčování

 

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Manažerské dovednosti

Program je zaměřen na utváření a rozvoj manažerských dovedností. Manažeři se naučí využívat tyto dovednosti pro úspěšné vedení týmu a zkvalitnění komunikace s podřízenými. Seznámí se také s postupy, jak lépe využívat potenciál podřízených pro zvyšování výkonnosti.

Obsah programu Vám rádi přizpůsobíme dle míry zkušenosti manažerů, případně je možné jej rozpracovat do několika navazujících bloků.

Cíl

 • Ztotožnit se s rolí manažera a naučit se aplikovat manažerské dovednosti při vedení lidí a řízení procesů
 • Naučit se, jak pracovat s týmem, jak efektivně vést poradu, jak lépe organizovat práci sobě i podřízeným a jak rozhodovat
 • Osvojit si techniky manažerské komunikace, motivace, delegování a koučování
 • Získat přehled o tom, jak zvládat obtížné situace v týmu, zejména jak řešit konflikty

Obsah

 • Identifikace s rolí manažera, manažerská integrita
 • Vedení lidí a řízení výkonu – transakční a transformační vedení
 • Delegování
 • Komunikační techniky při vedení lidí
 • Motivace a hodnocení výkonnosti
 • Manažerské rozhovory – zásady vedení manažerských rozhovorů (výběrový, motivační, vytýkací atd.)
 • Vedení pracovního týmu a týmová spolupráce
 • Efektivní vedení porad, skupinové řešení problému
 • Koučování jako metoda vedení lidí k vyšší výkonnosti
 • Time management
 • Zvládání obtížných situací při vedení lidí

Klíčová slova

manažerské dovednosti, vedení, leadership, lídr, leader, manažer, vůdce, řízení,

motivace, delegování, koučování, time management, konflikty, manažerské rozhovory, výkonnost, výkon, porady, integrita, tým, týmová spolupráce, rozhodování

 

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO NOVÉ VEDOUCÍ

Manažerské dovednosti pro nové vedoucí

Program je připraven pro manažery, kteří jsou v manažerské pozici poprvé nebo se na ni připravují. Účastníci se naučí základním manažerským dovednostem. Pozornost je věnována také zvládnutí změny z role kolegy na roli nadřízeného.

Cíl

 • Ovládnout prakticky základní manažerské dovednosti při vedení lidí a řízení procesů
 • Naučit se pracovat s cíli týmu a stanovovat cíle jednotlivcům
 • Osvojit si principy, podle kterých organizovat sebe i práci podřízených
 • Seznámit se s různými styly rozhodování a možnostmi jejich využití
 • Naučit se efektivně komunikovat se členy týmu
 • Vstřebat základní principy vedení lidí a týmové práce

Obsah

 • Manažerská role, činnosti a kompetence manažera
 • Předpoklady osobního rozvoje a úspěšného profesionálního působení
 • Mezilidské vztahy a jejich vliv na pracovní proces
 • Řízení výkonu a vedení lidí
 • Situační vedení
 • Organizování práce, stanovení priorit, time management a schopnost plánovat práci svou i práci týmu
 • Základy manažerského rozhodování
 • Efektivní komunikace – techniky účinné komunikace, jasné zadání úkolů, zpětná vazba, individuální přístup ke komunikaci s různými typy lidí
 • Manažerské rozhovory – hodnotící, motivační, vytýkací aj.
 • Motivace a hodnocení výkonnosti - praktické způsoby motivace spolupracovníků
 • Zvládání zátěžových situací při vedení lidí

Klíčová slova

manažerské dovednosti, vedení, manažer, řízení, motivace, delegování, koučování, time management, konflikty, manažerské rozhovory, výkonnost, výkon, porady, integrita, tým, týmová spolupráce, rozhodování, nový vedoucí

 

MENTORSKÉ DOVEDNOSTI

Mentorské dovednosti

Program rozvíjí dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon role mentora, který předává zkušenosti a osvědčené postupy kolegům a napomáhá jejich adaptaci a orientaci v nové pozici.

Cíl

 • Porozumět roli a úkolům mentora, a to nejen v adaptačním procesu
 • Umět určit a strukturovat oblasti významných zkušeností, znalostí a dovedností
 • Umět poskytnout efektivní zpětnou vazbu pro posilování motivace
 • Naučit se identifikovat rozvojové potřeby mentorovaných a pracovat s nimi

Obsah

 • Vysvětlení základních pojmů – Mentoring / Koučink / Adaptace
 • Zásady a specifika vzdělávání dospělých využitelné při mentoringu
 • Didaktika sdělování nových věcí a učení se jim
 • Efektivní komunikační techniky a nástroje mentora
 • Zvládání komunikačních bariér na straně mentora i menteeho
 • Kontrola a ověřování výsledků osvojovaných znalostí a způsobilostí
 • Postupy ovlivňující proces a výsledky mentoringu
 • Motivace a efektivní zpětná vazba pro mentorované
 • Identifikace rozvojových potřeb a tvorba plánu rozvoje

Klíčová slova

mentoring, mentor, koučink, kouč, koučování, adaptace, adaptační proces, mentorské, , trainee, mentee, rada, didaktika, rozvoj, mentee, junior, orientace, knowledge management, know-how, učení dospělých, zpětná vazba

 

MOTIVACE - JAK EFEKTIVNĚ MOTIVOVAT K VÝKONU

Motivace - jak efektivně motivovat k výkonu

Zdá se Vám, že už není čím motivovat? Pojďte se inspirovat v tomto programu!

Cíl

 • Seznámit se s nástroji motivace a jejich využitím
 • Naučit se motivovat různé typy lidí
 • Prohloubit schopnost předávání zpětné vazby
 • Nalézt konkrétní příčiny a důsledky motivace či demotivace

Obsah

 • Jak funguje lidská motivace a jak předcházet demotivaci
 • Motivační typologie aneb jak účinně motivovat různé typy lidí
 • Hlavní faktory ovlivňující motivaci a výkonnost
 • Identifikace nedostatečného výkonu
 • Motivační hodnota úkolu/cíle
 • Ovlivňování motivovanosti jednotlivce jeho týmem či spolupracovníky a využití synergického efektu týmu
 • Praktické využití různých motivačních a stimulačních nástrojů, které mají manažeři k dispozici
 • Pozitivní nebo negativní motivace – účinnost a podmínky použití
 • Motivace zpětnou vazbou – pochvala, kritika, pozitivní usměrnění
 • Vedení motivačního rozhovoru

Klíčová slova

motivace, motivovat, motivátor, manažerské dovednosti, stimulace, výkon, výkonnost, zpětná vazba, pochvala, kritika, nástroje, demotivace, stimulační, motivační, rozhovor, efektivita, efektivně, efektivní

 

MULTIKULTURNÍ KOMUNIKACE

Multikulturní komunikace

Interaktivní kurz Multikulturní komunikace může být realizován jako:

 • kurz o multikulturní komunikaci v širokém pojetí - doporučujeme zaměstnancům působícím ve společnostech s nadnárodní působností,
 • kurz zaměřený na jednu destinaci - určen zpravidla zaměstnancům, kteří se připravují na pracovní pobyt v konkrétní zemi.

Multikulturní komunikace – široké pojetí

V případě obecného zaměření kurzu je cílem především příprava na efektivní komunikaci a spolupráci v multikulturním prostředí. Kurz se obsahově zaměřuje na:

 • zjevné a skryté složky kultury,
 • rozdílné hodnoty – role náboženství a víry, role rodiny, přístup k práci a odpočinku, rozdíly ve vnímání času, postoj k autoritám, slušné chování,
 • míra vyjadřování emocí,
 • tolerance k interkulturním odlišnostem,
 • interkulturní konflikty – možné zdroje napětí, jak konfliktům předcházet a jak je řešit, otevřená komunikace,
 • doporučení pro základní pravidla mezilidského jednání v různých kulturách.

Multikulturní komunikace - zaměření na konkrétní destinaci

V případě zaměření kurzu na konkrétní destinaci je cílem kurzu především příprava na spolupráci a komunikaci v dané kultuře, seznámení se s kulturními rozdíly a se specifiky manažerské práce a obchodního jednání v daném prostředí.

Tematicky se kurz zaměřuje jednak na toleranci ke kulturním rozdílům obecně, jednak na specifika obchodního a manažerského jednání v dané zemi:

 • základní informace o zemi, o jejím obyvatelstvu, kultuře a náboženství,
 • pravidla a zvyklosti chování na veřejnosti a v soukromí, významné kulturní odlišnosti,
 • doporučení pro základní pravidla mezilidského jednání v neformální rovině, genderové role, vnímání času, citlivá témata pro konverzaci,
 • základní informace o politickém a ekonomickém systému, justici, médiích, školství a zdravotnictví,
 • běžný život v zemi – doprava, nákupy, oblékání, kulturní události,
 • informace k založení firmy v zemi,
 • zvyklosti obchodního jednání – postup jednání, čas na jednání, volba jazyka,
 • etiketa obchodního jednání – formální vystupování, chování vůči nadřízeným/podřízeným, odmítnutí pozvání,
 • zvyklosti při jednání se zaměstnanci a řízení zaměstnanců - očekávaná role, jednání s odbory, rozdíly oproti ČR.

Klíčová slova

multikultura, multikulturní, zahraniční, ex-pat, ex-patriot, výjezd, diplomat, protokol, kultura, interkulturní, interkulturální, cross-culture, komunikace, obchodní jednání, adaptace, mentalita, zahraničí, rozdíly, zvyklosti, zvyky, management

 

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Obchodní dovednosti

Program je určen jak pro obchodníky na straně aktivního prodeje, tak pro specialisty nákupu.

Účastníci se zorientují ve struktuře efektivního obchodního rozhovoru a naučí se vnímat potřeby obchodního partnera. Zaměří se také na zvládání námitek a řešení problematických situací v kontaktu se zákazníkem.

Realizujeme rovněž modifikaci tohoto programu pro call centra.

Cíl

 • Umět se připravit na obchodní jednání a naučit se stanovovat si prodejní cíle
 • Seznámit se s fázemi obchodního jednání
 • Osvojit si dovednost přesvědčivé prezentace nabídky a účinného tahu na branku
 • Umět odhadnout typ zákazníka, analyzovat jeho potřeby, a pružně na ně reagovat
 • Osvojit si způsoby rozvíjení vztahů se zákazníky a péči o ně

Obsah

 • Pyramida úspěšného obchodu - fáze průběhu obchodního jednání
 • Ztotožnění se s rolí obchodníka – aktivní přístup
 • Příprava na jednání se zákazníkem
 • Jednání s různými typy zákazníků
 • Komunikace s problémovými typy zákazníků
 • Nabídka a prezentace produktu/služby
 • Proces obchodního jednání

-       strategie jednání

-       využití vyjednávacích taktik v obchodní praxi

-       stanovení si hranic přijatelnosti a možných ústupků

-       techniky uzavírání obchodu

 • Zvládání obav a námitek zákazníka
 • Jak nabídnout „něco navíc“ a otevřít možnosti pro budoucno
 • Překonávání nezdaru v jednání a čerpání posily z úspěchu

Klíčová slova

interní zákazník, klient, vnitřní, klientský přístup, zákaznický přístup, klientská orientace, zákaznická orientace, potřeby, užitek, spolupráce, komunikace, služba, služby, firemní kultura, orientace na zákazníka, obchod, prodej, nákup, obchodní, prodejní, rozhovor, přesvědčování, nabídka, námitka, problémový typ, ústupky, stížnost, uzavření smlouvy

 

PŘESVĚDČOVÁNÍ

Přesvědčování

Přesvědčování je každodenní součástí jednání v profesní i osobní sféře a je prostředkem k tomu, abychom druhé získali pro své návrhy. Není podstatné, kolik pravdy máte, ale kolik lidí o ní dokážete přesvědčit.

Cíl

 • Posílit schopnost účastníků získávat druhé lidi pro své návrhy
 • Osvojit si strukturu přesvědčovacího dialogu
 • Naučit se pracovat s argumenty a reagovat na argumenty druhé strany

Obsah

 • Přesvědčování jako klíčová dovednost a základní předpoklad úspěšného jednání
 • Společný zájem – východisko efektivního přesvědčování
 • Podmínky, které posilují účinnost přesvědčování
 • Struktura přesvědčovací prezentace a přesvědčovacího dialogu
 • Hlavní zásady účinného přesvědčování
 • Efektivní argumentace - druhy argumentů a jejich využívání
 • Volba vhodných argumentů a jejich pořadí
 • Verbální a neverbální podpora prezentovaných argumentů
 • Způsoby reagování na argumenty a námitky protistrany

Klíčová slova

argumentace, win – win technika, přesvědčování, argument, vyjednávání, jednání, přesvědčit, dialog, námitky, vyjednavač, manipulace, BATNA, dohoda

 

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Prezentační dovednosti

Program je zaměřen na osvojení technik působivé a srozumitelné prezentace. Pozornost je soustředěna na trénink praktických dovedností, na umění vystoupit před skupinou lidí, zaujmout je a přesvědčit.

Program je možno modifikovat i na MEDIÁLNÍ TRÉNINK.

Cíl

 • Naučit se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi
 • Umět připravit prezentaci tak, aby zaujala a přesvědčila z hlediska struktury i podání
 • Osvojit si techniky zvládání otázek, obtížných situací a trémy při prezentaci

Obsah

 • Prezentace jako dovednost informovat, motivovat a přesvědčit
 • Základní komunikační schéma pro prezentování, příprava prezentace
 • Analýza posluchačů a volba „strategie“ prezentace
 • Typy prezentací (informativní, přesvědčovací atd.)
 • Zvládání trémy – postupy, jak z prožívané trémy vytvořit svůj „hnací motor“
 • Zahájení prezentace a první dojem, navázání kontaktu s posluchači
 • Aktivizace účastníků, techniky pro udržení pozornosti posluchačů
 • Zvládání obtížných situací při prezentaci (otázky, námitky, nestandardní situace)
 • Efektní a efektivní závěr prezentace
 • Řízení diskuse k prezentaci
 • Rétorika a mimoslovní komunikace při prezentaci (hlas, mimika, gesta)
 • Účelné využití techniky a vizuálních pomůcek při prezentaci
 • Jak se připravit na improvizaci

Klíčová slova

prezentace, prezentační dovednosti, vystupování, projev, přednáška, rétorika, verbální komunikace, komunikace, mediální trénink, tréma, otázky, pozornost, vizualizace, vizuální, improvizace, přesvědčit, zaujmout, řečník, prezentátor, moderování, diskuse

 

PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA

Profesionální asistentka

Program je připraven pro kolegyně, či kolegy, pracující na pozici asistent / office manager, případně recepční, kteří mají ve své náplni práce široký záběr činností.

Tento kurz je připravuje na zvládnutí nelehké role zejména z hlediska komunikace, organizace činností, času a zvládání vypjatých situací či stresu.

Cíl

 • Zpevnit se ve své profesní roli
 • Osvojit si potřebné komunikační dovednosti
 • Posílit svou odolnost vůči stresu a naučit se nekonfliktně zvládat vypjaté situace
 • Prohloubit své profesní a odborné znalosti

Obsah

 • Profesionální role asistenta/ky – podpora druhých i samostatná činnost
 • Vliv asistenta/ky na prezentaci společnosti a její image – základy prezentačních dovedností
 • Efektivní komunikace směrem k nadřízenému, kolegům i vně společnosti (osobní, telefonická, elektronická a písemná komunikace)
 • Úprava písemností a obchodní korespondence
 • Zvládání náročných situací a stresu – prevence konfliktu
 • Organizační podpora činnosti nadřízeného
 • Time management, práce s časem a s prioritami
 • Koordinace kolegů a vykonávání delegovaných činností
 • Vedení jednání a kontakt s partnery vně i uvnitř společnosti
 • Úprava zevnějšku pro pracovní i společenské situace
 • Společenské jednání a vystupování - příprava společenských akcí a účast na nich, zajištění cateringu, programu, zasedacího pořádku atd.
 • Zdravý životní styl, podporující dosahování vysoké a trvalé výkonnosti

Klíčová slova

asistent, asistentka, office manager, recepční, organizace, time management, komunikační, prezentační, image, společenské, styl, jednání, stres, korespondence, organizační, koordinace

 

RÉTORIKA

Rétorika

Program účastníkům přináší zdokonalení v oblasti jazykových i hlasových aspektů mluveného projevu. Stranou nezůstává ani struktura prezentace a příprava na různé situace, vyžadující veřejné vystoupení.

Cíl

 • Naučit se dovednosti přesvědčivého mluveného projevu pro různé situace
 • Osvojit si strukturu různých typů veřejných vystoupení
 • Zdokonalit jazykové prostředky pro působivý mluvený projev
 • Získat znalosti a dovednosti z oblasti techniky řeči

Obsah

 • Komunikace verbální a neverbální, jejich vztah a účinek
 • Struktura různých mluvených projevů (informativní a přesvědčovací prezentace, poděkování, vyznamenání, předávání ceny atd.)
 • Jak verbálně oživit svůj projev, zapůsobit a vzbudit pozornost posluchačů
 • Technika mluveného projevu (cvičení) a práce s hlasem
 • Přesvědčivost projevu – souhra emocionálního a logického působení
 • Zapojení posluchačů do interakce v rámci vystoupení

Klíčová slova

rétorika, řečník, projev, verbální, komunikace, proslov, vystoupení, hlas, jazyk, tréma, artikulace, modulace, intonace, dikce, dýchání, technika řeči, řeč, mluvený projev, prezentace, prezentační dovednosti, komunikace, komunikační, PR, mluvit

 

NETWORKING

Všechno je založeno na vztazích. Vše ve vesmíru existuje jen proto, že je to ve vztahu s něčím jiným. Informace a kontakty hýbají dnešním světem. Mít je, není věcí náhody nebo štěstí. Lze je cíleně získávat a utvářet. A navíc Vám přinesou spoustu radosti a zajímavých setkání.

Společně s Dalem Carnegiem můžeme říci, že tento kurz je o tom „Jak získávat přítele a působit na lidi“.

Cíle

 • Naučit se získat sympatie komunikačního partnera a stát se zapamatovatelným
 • Umět oslovit a zaujmout během velmi krátké doby – elevator speech
 • Naučit se zaujmout svou prezentací a konverzací – používat slova tak, aby pozitivně ovlivnila postoje a rozhodování ostatních
 • Posílit dovednost vést dialog a poskytovat srozumitelné a působivé informace
 • Naučit se přesvědčivě a přirozeně prodat svou práci a tým

Obsah

 • Podstata networkingu
 • Struktura přehledného sdělování a účinné komunikace
 • Potřeby lidí, kteří ovlivňují naše zájmy, a jak jim vyjít vstříc
 • Jak oslovit lidi, kteří jsou pro nás zajímaví a jak je zaujmout
 • Navázání kontaktu a vedení „small talk“
 • Jak se učinit zapamatovatelným a vytvořit si svou značku (osobní marketing)
 • Ovlivňování názoru – přesvědčivé sdělení a prodej užitečnosti
 • Jednání s různými typy lidí
 • Předání klíčových informací v limitovaném čase (elevator speech) či formou SMS
 • Vytváření a udržování kontaktů ve své síti vztahů
 • Prodej vlastní práce a práce týmu

 

 

Rozsah

1 den

Klíčová slova

Networking, vztahy, elevator speech, kontakty, síť vztahů, prodej vlastní práce, umění zaujmout, sebeprezentace.

 

SEBEPROSAZENÍ - ASERTIVITA

Sebeprosazení - asertivita

Pro sebedůvěru, elán a výkonnost každého člověka je důležité, aby se mu dařilo prosazovat jeho zájmy a potřeby. Považujeme-li naše nároky na ostatní a ústupky, které jim činíme, za vyvážené, cítíme se spokojení.

Cíl

 • Naučit se vést komunikaci tak, abychom naplňovali své zájmy, ale nezpůsobili konflikt a narušení vztahů
 • Osvojit si vhodné způsoby reagování na manipulativní jednání druhých lidí
 • Získat praktické nástroje z oblasti přesvědčování, kterými lze sebeprosazení dosáhnout

Obsah

 • Znalost sebe sama a svých cílů jako důležitý předpoklad sebeprosazení
 • Zdroje získávání autority a sebedůvěry
 • Asertivní jednání a komunikace, asertivní techniky
 • Komunikační styly (aktivní, pasivní, asertivní, agresivní, manipulativní)
 • Volba strategie jednání v případě nesouhlasných stanovisek (přístup výhra-výhra, výhra-prohra) – jak dojít k dobré dohodě
 • Efektivní argumentace – ovlivňování postoje, stanoviska a chování druhých lidí

Klíčová slova

sebeprosazení, prosazení se, asertivita, asertivní, nekonfliktní prosazení, argumentace, námitky, přesvědčování, osobnost, role, autorita, sebedůvěra, manipulace, manipulativní, dohoda, ústupky, komunikační, komunikace, konflikt, asertivní práva

 

SEBEŘÍZENÍ – OSOBNÍ MANAGEMENT

Sebeřízení – osobní management

Program sleduje posílení identifikace s profesionální i životní rolí a přináší impulsy k utváření její žádoucí podoby. V průběhu tohoto programu si účastníci osvojí postupy, které jim umožní dosáhnout vyšší výkonnosti a optimálního využití vlastního potenciálu.

Cíl

 • Získat náhled na své životní role a pracovní styl
 • Posílit svou sebejistotu
 • Osvojit si postupy osobního managementu, včetně prevence stresu
 • Získat kompetenci k řešení zátěžových situací
 • Naučit se nekonfliktnímu sebeprosazení
 • Získat podněty pro plnější využití vlastního potenciálu

Obsah

 • Sebepoznávání – vlastní cíle, role, hodnoty, silné stránky a rezervy
 • Posilování pozitivních předpokladů
 • Work-life balance
 • Profesionální komunikace
 • Jak se prosadit v konkurenčním prostředí a dostát kultuře vysokého výkonu
 • Práce s úspěchem a překonávání neúspěchu, zpětná vazba
 • Prevence stresu a techniky pro zvládání zátěže
 • Zvládání vypjatých situací
 • Sebemotivace a self-koučink při dosahování vlastních cílů
 • Cílový management, stanovování priorit a řízení času
 • Postupy pro uchování psychické a fyzické svěžesti

Klíčová slova

stres, zátěž, výkon, kondice, stresor, relaxace, regenerační, regenerace, relaxační, životní styl, zdraví, zdravý, time management, výkonnost, výkon, syndrom vyhoření, burn-out, únava, koučink, asertivita, osobní management, self-management, rozvoj, růst, osobnost, motivace, jistota, sebevědomí, sebedůvěra, work-life balance, pozitivní myšlení, time management, cíl

 

SPOLEČENSKÉ VYSTUPOVÁNÍ A PROFESIONÁLNÍ IMAGE

Společenské vystupování a profesionální image 

Cíl

 • Osvojit si zásady společenského vystupování pro pracovní jednání i společenské akce
 • Naučit se využívat svůj image k posílení vlastní manažerské či vyjednávací pozice
 • Posílit jistotu vystupování v různých pracovních i společenských situacích

Obsah

Business sféra – příprava na pracovní jednání                              

 • Společenské vystupování jako jedna z podstatných součástí profesionálních vztahů
 • Profesionální působení manažera jako reprezentanta firmy aneb image není jen zevnějšek
 • Jednotlivé složky image
 • Využití základů společenské etikety v  business praxi (představování, seznamování, oslovování, předávání darů atd.)
 • Úrovně oblékání, poradenství v oblékání s ohledem na druh očekávaného jednání, osobní styl a působení barev

Společenská sféra – příprava na společenskou akci                               

 • Pozvánky a reakce na pozvánky, význam zkratek na pozvánkách
 • Vybrané společenské podniky – charakter těchto podniků a zásady účasti na nich
 • Stolničení
 • Výběr vhodného oděvu a doplňků pro dané příležitosti
 • Praktická doporučení pro každodenní situace (jak absolvovat více různých pracovních a společenských akcí za den, praktické tipy)

Klíčová slova

image, reprezentant, představitel, zevnějšek, oděv, společenské chování, etiketa, protokol, společenské akce, návštěvy, barevná typologie, šatník, dámský program, osobnost, stolničení

 

TIME MANAGEMENT

Time management

Program je zaměřen na zvýšení efektivity práce účastníků pomocí správného plánování, využívání času a dalších nástrojů time managementu.

Cíl

 • Vyhodnotit využívání vlastního času, identifikovat časové rezervy
 • Posílit vlastní orientaci na výsledek a zvýšit tak osobní kapacitu pro účinné dosahování cílů
 • Umět vhodně stanovovat priority činností i úkolů v rámci pracovního dne
 • Naučit se efektivně organizovat vlastní činnosti a koordinovat pracovní aktivity s kolegy
 • Naučit se využívat asertivní metody komunikace k „obraně“ vlastního časového prostoru

Obsah

 • Řízení času jako nástroj efektivního dosahování cílů i seberealizace
 • Plánování a osobní organizace
 • 4 generace časového managementu
 • Metoda GTD (Getting Things Done)
 • Organizace pracovního prostředí
 • Určování priorit a analýza úkolů
 • Efektivní pracovní pomůcky a metody pro plánování času
 • Analýza časových ztrát a překážek efektivního využívání času
 • Obvyklé chyby v organizaci vlastního času a jejich prevence
 • Využití potenciálu správného delegování
 • Asertivní komunikace – jak nebýt ve vleku událostí, ale aktivně je ovlivňovat

Klíčová slova

time management, čas, řízení času, organizace práce, stres, výkonnost, výkon, priority, cíl, delegování, asertivní komunikace, asertivita, plánování času, seberealizace, hospodaření s časem, GTD, Getting Things Done, time management 4. generace

 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Týmová spolupráce

Kurz je zaměřen na týmovou spolupráci v týmu i mezi týmy. Účastníci si postupně osvojí znalosti a dovednosti, které jim pomohou maximálně využít potenciál týmu.

Součástí programu mohou být i týmové zážitkové aktivity.

Cíl

 • Seznámit se s principy fungování a vedení týmu s cílem dosažení synergického efektu a eliminace negativních jevů, které se při týmové spolupráci objevují
 • Seznámit se s jednotlivými stadii vývoje týmu a osvojit si techniky, jak v jednotlivých fázích s týmem pracovat
 • Naučit se identifikovat týmové role a optimalizovat tak potenciál, kterým může jednotlivec týmu přispívat

Obsah

 • Význam týmové práce a předpoklady efektivní práce týmu, výběr vhodných úkolů pro týmové řešení
 • Úloha manažera při vedení týmu
 • Jednotlivé fáze vývoje týmu, výběr členů při utváření týmu
 • Práce v týmu z hlediska optimálního využití potenciálu jeho členů - typologie členů týmu, týmové role a jejich příspěvek k činnosti týmu
 • Komunikace v týmu a mezi týmy
 • Podmínky a předpoklady týmové spolupráce – efektivita týmu a jedince, bariéry efektivní týmové práce
 • Negativní jevy, které se mohou v týmech vyskytovat, možnosti jejich prevence a eliminace (zahálení, skupmysl, emocionální konflikty atd.)
 • Rozhodování v týmu - metody týmového rozhodování a řešení problémů

 

Klíčová slova

tým, týmová spolupráce, vedení, řízení, týmové role, týmová role, manažerské dovednosti, vedení, rozhodování, řešení, synergie, skupina

 

UMĚNÍ PRODAT SEBE SAMA A VLASTNÍ PRÁCI

Umění prodat sebe sama a vlastní práci

Program „Umění prodat sebe sama“ umožňuje účastníkům ujasnit si, jak zaujmout v  pracovním i osobním životě pozici, se kterou budou spokojeni a v níž budou respektováni i svým okolím. Účastníci se naučí, jak prosadit a prodat sama sebe, aniž by utrpěly vztahy s dalšími stranami.

Cíl

 • Naučit se využívat a prezentovat svůj potenciál
 • Posílit svou sebejistotu a schopnost prodat sám sebe
 • Uvědomit si své cíle, přednosti a prostor pro rozvoj
 • Naučit se vést nekonfliktní komunikaci za účelem prosazení vlastních zájmů

Obsah

 • Znalost sebe sama jako důležitý předpoklad sebeprosazení a sebeprezentace
 • Projev zdravého sebevědomí v profesním životě
 • Využití získaných informací a zkušeností v praxi
 • Nastavení si vlastních profesních cílů
 • Sebemotivace a aktivizace k dosažení žádoucích výsledků
 • Práce s úspěchem a pozitivní zúročení neúspěchu
 • Zvládání vlastních emocí
 • Postupy pro uchování psychické a fyzické svěžesti – koncentrace na výkon
 • Asertivní jednání a prosazování svých zájmů při komunikaci s různými typy lidí

Klíčová slova

role, prodat sebe sama, potenciál, sebejistota, sebedůvěra, rozvoj, asertivita, motivace, výkonnost, prezentace

 

VEDENÍ A MOTIVACE V OBDOBÍ ZMĚN

Vedení a motivace v období změn

„Změna je zcela zásadní součástí podnikání. Musíte se měnit, a je lepší to udělat dříve, než vás donutí okolnosti.

V tomto programu se seznámíte s osvědčenými postupy, jak vést jednotlivce a tým v obtížných změnových situacích. Naučíte se zvolit vhodný způsob komunikace změn a pozitivní motivace ke změnám s ohledem na požadované cílové postoje zaměstnanců.

Cíl

 • Osvojit si postupy, jimiž lze působit na postoje zaměstnanců z hlediska prosazování změn
 • Poznat specifika vedení lidí v období změn a naučit se na ně ve svém manažerském působení reagovat
 • Naučit se řídit změny v podniku s ohledem na politiku přijetí změny

Obsah

 • Management změn a význam připravenosti na změny
 • Psychologické aspekty změny
 • Příčiny a projevy bariérových postojů ve vztahu ke změnám
 • Prezentace užitku plynoucího ze změny a jeho propojení s potřebami zaměstnanců
 • Techniky překonání odporu, agresivity a pasivity vůči změnám, řetězec kroků při změně tohoto postoje
 • Typologie osobnosti vztahující se ke změně
 • Manažerská komunikace a techniky vedení lidí v období změn
 • Zásady prezentace změn
 • Řízení politiky přijetí změny – jak měnit postoje lidí ke změně a motivace k přijímání změn
 • Identifikace názorů vedených spolupracovníků v průběhu změny a jejich využití ve prospěch realizace změny

Klíčová slova

vedení, motivace, manažerské dovednosti, manažer, změna, změny, řízení změn, zvládání změn, změnový, odpor, participace

 

KLÍČ K VAŠEMU VNITŘNÍMU POTENCIÁLU

Největší bariéry máme většinou sami v sobě. Najděte svou zónu znamenitosti a naučte se využívat své silné stránky a stavět na svých přednostech. Není to tak těžké, jak se zdá, jen získat ke svému potenciálu klíč … a držíme jej u sebe my sami.

Odstraníme-li své vnitřní bariéry, užasneme sami nad sebou, co vše dokážeme a pro co máme schopnosti, jak říkal Albert Einstein.

Cíl

 • Zvýšit, prostřednictvím sebepoznání, míru vlivu na svůj profesionální i osobní život
 • Porozumět návykům fungování své mysli a emocí
 • Prohloubit znalost svého potenciálu a získat doporučení k odstranění bariér, které jej omezují
 • Poznat, jak je možné „přeladit“ negativní systémy přesvědčení, které člověka blokují, do pulsových strategií
 • Naučit se transformovat negativní zkušenosti a emoce do pozitivních výzev

 

Obsah

 • Sebepoznání a sebeřízení
 • Uzdravte své sebevědomí
 • Pozitivní životní postoje a jak je formovat
 • Zvládání negativních emocí a vlivů
 • Harmonizace racionální a emocionální složky osobnosti
 • Přeměňte své „měl bych“ a „musím“ na „chci a potřebuji….“
 • Výkon = potenciál – bariéry
 • Vliv prvního a druhého já na naše myšlení a jednání
 • Překonávání bariér a mobilizace potenciálu
 • Pracujme promyšleně, nejen tvrdě
 • Základy sebekoučování

Rozsah

1 den

 

Klíčová slova

Vnitřní potenciál, inner game, první já, druhé já, výkon, bariéry, silné stránky, sebepoznání, aktivizace, pozitivní myšlení.

VEDENÍ PORAD

Vedení porad

Program se soustředí na osvojení efektivních postupů, které je nezbytné realizovat před poradou, při vedení porady a po poradě, v souvislosti s rozdílnými cíli, které porady mohou mít.

Cíl

 • Osvojit si nástroje, které umožní správně stanovit účel porady a její specifické cíle, a efektivně strukturovat poradu v čase
 • Naučit se, jak dosáhnout aktivní účasti členů týmu v průběhu i při přípravě porady
 • Prohloubit komunikační dovednosti užitečné pro vedení porady

Obsah

 • Porada jako nástroj pro řízení a ovlivňování vývoje týmu

-       typy porad, jejich účel a cíle

-       zásady efektivní porady

-       význam týmového rozhodování

 • Příprava porady

-       definování cíle

-       stanovení časového harmonogramu

-       výběr účastníků

-       organizační zajištění

 • Komunikační situace vznikající v průběhu porady – včasná identifikace, řešení a využití ve prospěch týmu
 • Vedení porad a účast na poradě

-       metody řízení odpovídající různým typům porad

-       role a odpovědnosti vedoucího porady

-       zásady práce se skupinou

-       řešení kritických situací

-       follow-up porady

-       kontrola úkolů a zpětná vazba

Klíčová slova

nástroj řízení, vedení, porada, porady, tým, rozhodování, řešení, informace, komunikace, moderování, diskuse, meeting, jednání, schůze

 

VNITŘNÍ ZÁKAZNÍK

Vnitřní zákazník

Účastníci v tomto programu porozumí tomu, že každý má svého interního zákazníka. Naučí se, jak mu vycházet vstříc a jak s ním jednat ku prospěchu celé společnosti.

Cíl

 • Naučit se identifikovat vnitřní zákazníky a hledat nové možnosti ke zlepšování firemních procesů ve vazbě na zákazníka
 • Ujasnit si, jaké služby ze své pracovní pozice poskytuji vnitřním zákazníkům
 • Poznat možnosti zefektivnění komunikace se zákazníky

Obsah

 • Firemní kultura a orientace na zákazníka
 • Vnitřní zákazník / vnější zákazník – podstata zákaznického přístupu
 • Proces a míra uspokojování potřeb zákazníka (v aplikaci na externí i interní zákazníky)
 • Zásady efektivní komunikace v kontaktu se zákazníky a utváření vztahu se zákazníkem
 • Nejčastější chyby, ke kterým při komunikaci dochází a jak se jich vyvarovat
 • Typologie zákazníků a efektivní komunikace s jednotlivými typy lidí z hlediska zachování zákaznického přístupu
 • Stanovení oblastí vedoucích ke zlepšení vnitřní komunikace a spolupráce ve společnosti

Klíčová slova

interní zákazník, klient, vnitřní, klientský přístup, zákaznický přístup, klientská orientace, zákaznická orientace, potřeby, užitek, spolupráce, komunikace, služba, služby, firemní kultura, orientace na zákazníka

 

VYJEDNÁVÁNÍ

Vyjednávání

Účastníci programu se seznámí s vhodnými technikami a dovednostmi, které napomáhají k úspěšnému win-win vyjednávání. Program umožní účastníkům rozvinout umění argumentace a přesvědčování partnera v jednání k oboustranné spokojenosti.

Cíl

 • Zvýšit úspěšnost účastníků ve vyjednávacích procesech
 • Naučit se připravit si a efektivně použít argumenty
 • Vytvořit předpoklady pro zvládání námitek a přesvědčení komunikačního partnera

Obsah

 • Rozvoj dlouhodobých vztahů s vyjednávacími partnery
 • Vyjednávací strategie a proces vyjednávání
 • Identifikace motivů partnera v jednání
 • Základní techniky v procesu vyjednávání a jejich využití
 • Příprava argumentů pro jednání, odhad argumentů druhé strany    
 • Techniky efektivního přesvědčování a nástroje účinné argumentace
 • Zvládání námitek, nestandardních a patových situací ve vyjednávání
 • Reagování na manipulaci
 • Zvládání emocí při jednání a vyjednávání
 • Jednání s negativně naladěnými osobami
 • Vyjednávání v týmu                

Klíčová slova

argumentace, win – win technika, přesvědčování, argument, vyjednávání, jednání, přesvědčit, dialog, námitky, vyjednávací techniky, konfrontační a kooperativní strategie, konsensuální, vyjednavač, spor, konflikt, partner, obchod, manipulace, problematický typ, motiv, tým, BATNA, ústupek, ústupky

 

WORK-LIFE BALANCE

Work-life balance

Koncept work-life balance je založen na požadavku rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Kurz je určen jednak pro zaměstnance, kterým nabízí cestu pro optimální sladění osobního a pracovního života, a jednak pro zaměstnavatele, jimž poskytuje nástroje k udržení spokojených a motivovaných zaměstnanců.

Cíl

 • Získat reflexi svého osobního a pracovního života
 • Osvojit si nástroje pro účinný time management
 • Zvládnout některé techniky pro práci se stresem
 • Pro zaměstnavatele získat nástroje ke zvyšování spokojenosti a efektivity zaměstnanců

Obsah

 • Sebereflexe – současné vyvážení pracovního a osobního života, role, hodnoty, potřeby
 • Pilíře, o které se opírá naše životní vyrovnanost
 • Vědomý business – přístup, který podporuje soulad výkonnosti a spokojenosti
 • Time management – sebereflexe a nástroje pro účinný time management, metoda „Getting Things Done“, práce s cíli a prioritami
 • Asertivita ve smyslu ujasnění si vlastních priorit a odmítnutí nepřiměřených požadavků
 • Práce se stresem a prevence syndromu vyhoření
 • Relaxační techniky a doporučení pro zdravý životní styl
 • Výhody work-life balance pro zaměstnavatele: motivovaní zaměstnanci, efektivnější pracovní výkon, nižší fluktuace
 • Efektivita nástrojů work-life balance z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Klíčová slova

stres, zátěž, výkon, kondice, stresor, relaxace, regenerační, regenerace, relaxační, životní styl, zdraví, zdravý, time management, výkonnost, výkon, syndrom vyhoření, burn-out, únava, koučink, asertivita, osobní management, self-management, rozvoj, růst, osobnost, motivace, jistota, sebevědomí, sebedůvěra, work-life balance, pozitivní myšlení, time management, GTD, cíl

 

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ

Zvládání konfliktů

Konflikt bývá vnímán zpravidla negativně. V tomto programu se naučíte získat z konfliktu i jeho pozitivní potenciál a zjistíte, jak konflikty konstruktivně využívat pro pokrok v jednání či řešení.

Cíl

 • Osvojit si poznatky o příčinách a důsledcích konfliktů
 • Zdokonalit se v technikách prevence a řešení konfliktů mezi lidmi i týmy
 • Identifikovat základní stresové faktory ve svém životě a práci
 • Získat motivaci používat vhodné strategie zvládání konfliktů a stresových situací

Obsah

 • Psychicky náročné situace, se kterými se v pracovním životě často setkáváme (problém, mimořádná událost, krize, frustrace, konflikt a vypjatá situace, stres)
 • Vliv emocí na konflikt, projevy konfliktního jednání
 • Průběh konfliktu a jednotlivé fáze
 • Negativní a pozitivní dopady konfliktů – co lze z konfliktu vytěžit
 • Způsoby jednání v zátěžových situacích a přístupy ke zvládání konfliktu (kooperace, konfrontace, řešitelský přístup atd.)
 • Konfliktní situace v týmu a jejich dopady, řešení konfliktů s různými typy lidí
 • Řešení konfliktu - postup při řešení účastníky nebo třetí stranou
 • Efektivní argumentace ve vypjatých situacích
 • Zvládání stresu a emocí u sebe i druhých – reagování v prostředí odlišných stanovisek

Klíčová slova

konflikt, střet, spor, emoce, emocí, zvládání, stres, komunikace, krize, konfliktní, řešení, kooperace, konfrontace, kompromis, únik, argumentace, asertivní, asertivita

 

ZVLÁDÁNÍ STRESU

Zvládání stresu

Účastníci se seznámí s mechanismem působení stresu a možnostmi, jak se s ním vyrovnat. Uvědomí si, že stres nezpůsobují události samotné, ale význam, který jim přikládáme. Osvojí si konkrétní poznatky pro účinnou relaxaci, práci s časem, udržení dobré fyzické i duševní kondice a vysokého výkonu.

Cíl

 • Pochopit co je stres, jak a proč vzniká
 • Naučit se stres u sebe i u druhých identifikovat a volit vhodnou strategii k jeho zvládnutí
 • Přiměřeně hodnotit zátěžové situace a získat doporučení ke změně chybných návyků, postojů a reakcí na stresové situace
 • Seznámit se s různými technikami pro pohotovou regeneraci sil

Obsah

 • Seznámení s pojmem stres – co je to stres, jak vzniká a jak se projevuje
 • Uvědomění si vlastního přístupu ke stresu
 • Příčiny stresu v pracovní/osobní rovině  
 • Druhy stresových situací
 • Chování jednotlivců při zátěži, vyrovnávání se se stresem: způsoby reagování na stres, strategie zvládání stresových situací, zvládání projevů stresu u druhých osob
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Jak předcházet negativním účinkům stresu
 • Vliv psychické a fyzické kondice na výkonnost
 • Základy time managementu jako prevence vlivu stresu
 • Zásady zdravého životního stylu
 • Relaxační a regenerační techniky pro pohotovou obnovu sil

Klíčová slova

stres, zátěž, výkon, kondice, stresor, relaxace, regenerační, regenerace, relaxační, životní styl, zdraví, zdravý, time management, výkonnost, výkon, syndrom vyhoření, burn-out, únava

 

ZVLÁDÁNÍ ZMĚN

Zvládání změn

Program je zaměřen na přípravu zaměstnanců, kteří přímo změny netvoří, ale potřebují se s nimi vyrovnávat a zmobilizovat svůj potenciál pro jejich úspěšnou realizaci.

Cíl

 • Připravit účastníky na změny v organizaci
 • Překonat vlastní rezistenci ke změnám
 • Získat profesionální náhled na změny ve firmě
 • Eliminovat svůj strach a negativní postoje vůči změnám
 • Vybudit v účastnících chuť aktivně se podílet na změnách

Obsah

 • Změna jako konstanta dnešní doby - základní náhledy na změnu
 • Připravenost na změny jako klíčová dovednost současnosti
 • Druhy změn a faktory, které je způsobují
 • Management změn
 • Jak probíhá změna
 • Kroky realizace změny
 • Změna jako příležitost - jak získat pozitivní náhled na změnu
 • Komunikace změn a ve změnách
 • Lidská reakce na změnu a její jednotlivé fáze
 • Příčiny odporu ke změně - různé příčiny negativního přístupu ke změnám
 • Techniky překonání odporu k realizaci změny – strategie pro snížení odporu ke změně
 • Zvládání stresu z prostředí změn i z aktuálně probíhající změny

 

Klíčová slova

vedení, motivace, manažerské dovednosti, manažer, změna, změny, řízení změn, zvládání změn, změnový, odpor, participace, firemní kultura, komunikace, změn, stres

 

Agentura SPEKTRUM se věnuje rozvoji lidských zdrojů, vzdělávání a HR poradenství od r. 1990.

Našimi hodnotami jsou kvalita, kreativita a klientský přístup. Rozvojové programy připravujeme klientům na míru a poskytujeme

jim kvalitní lektorské zázemí. Inspiraci čerpáme v jedinečnosti klienta a jeho aktuálních potřebách.