lang cz lang en

,,Pomáháme lidem odkrývat a rozvíjet jejich potenciál..."

MEDIACE A VYJEDNÁVÁNÍ

 

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za pomoci třetí neutrální strany – mediátora. Mediátor vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Není poradcem, terapeutem ani rozhodcem. Je odpovědný za proces mediace a strany za výsledek.

Mediace pomáhá soustředit se na podstatné prvky  budoucího uspořádání a oprostit se od prohlubování nepřátelství. Jedná se o neformální proces řešení konfliktu, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně.

Dohoda stran je cennější než rozsudek.

Jak a kde lze mediaci využít?

Zejména v rodinách, v pracovních vztazích, mezi sousedy nebo ve smluvních vztazích mezi firmami.

Mediace ve firmách a institucích řeší otázky pracovních vztahů, a to mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, mezi zaměstnanci navzájem nebo i mezi jednotlivými útvary uvnitř firmy. Může jít např. o dodržování vnitřních rozhodnutí, nedostatečnou komunikaci, vymezení kompetencí, rozdělení zdrojů apod. Mediace je vhodnou metodou i pro řešení sporů mezi společníky firmy.

Rodinná mediace je účinná při řešení partnerských neshod nebo sporů mezi členy rodiny. Např. může pomoci uzavřít dohodu, která upravuje způsoby péče o děti, výši alimentů, rozdělení majetku, uspořádání bytové situace a další problematické situace, které s rozpadem vztahu přicházejí.

Mediaci lze využít i při generačních, partnerských, dědických a dalších sporech, které narušily klid v rodině.

 

Jak mediace probíhá?

V průběhu mediačního procesu mediátor, jako profesionál na vyjednávání a řešení konfliktů, zprostředkovává vzájemnou výměnu informací, které doposud strany neznaly, nebo které nemohly být z nejrůznějších důvodů sděleny. Napomáhá stranám definovat společné i rozdílné zájmy a usnadňuje nalezení přijatelného řešení. V průběhu mediace se pracuje i s emocemi stran tak, aby se zajistil vzájemný respekt a porozumění dané situaci.

Cílem mediačního procesu je vyvážená, reálná dohoda, která odráží možnosti a přání sporných stran. V případě zájmu může mediační dohoda, na základě notářského záznamu nebo následného soudního rozhodnutí, nabývat právní moci.

Mediační sezení probíhá obvykle po dobu 3 hodin. Podle složitosti případu může být potřeba i více sezení. Strany mají možnost kdykoliv mediaci ukončit. Mediace může probíhat před, při i po soudním jednání. Ideální je, aby strany nemusely k soudu vůbec přijít nebo aby jejich mediační dohoda soudní jednání zastavila.

 

Výhody mediace oproti soudnímu řízení

 

  • Ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení sporu a nad jeho výsledkem.
  • Umožňuje vyhnout se soudnímu sporu a bez dlouhých čekacích lhůt a finančních nákladů konflikt vyřešit.
  • Důvěrné informace uchovává mezi zúčastněnými.
  • Snižuje stávající napětí a navzdory dočasným sporům ponechává účastníkům prostor pro případnou budoucí spolupráci.

Agentura SPEKTRUM se věnuje rozvoji lidských zdrojů, vzdělávání a HR poradenství od r. 1990.

Našimi hodnotami jsou kvalita, kreativita a klientský přístup. Rozvojové programy připravujeme klientům na míru a poskytujeme

jim kvalitní lektorské zázemí. Inspiraci čerpáme v jedinečnosti klienta a jeho aktuálních potřebách.